Cơ cấu tổ chức nhà trường

 

 

 

 

 

Các đơn vị trực thuộc:

1. PHÒNG ĐÀO TẠO

2. PHÒNG NCKH&HTQT

3. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

4. PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

5. PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV

6. PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

7. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

8. PHÒNG THÍ NGHIỆM

9. KHOA XÂY DỰNG

10. KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

11. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

12. KHOA CƠ BẢN

13. KHOA CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

14. KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

15. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

16. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

17. TRUNG TÂM TIN HỌC

18. TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG

19. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

20. TRUNG TÂM DỊCH VỤ